Projekt ustawy o sądach rodzinnych skierowany do posła Jacka Wilka (Konfederacja)

Zostań darczyńcą/podziękuj autorowiJeśli doceniasz stronę i nie chcesz, by zniknęła z internetu kliknij, by wybrać sposób wsparcia 🙂

Projekt ustawy o sądach rodzinnych (o opiece naprzemiennej, ustalaniu kontaktów z dzieckiem, czy alienacji rodzicielskiej*) został wysłany przez naszego czytelnika do Pana posła Jacka Wilka z partii Konfederacja. Projekt po naszej myśli zakłada konkretyzację prawa rodzinnego, czyli jego jak najbardziej jasnego sformułowania i uniknięcia dyskryminacji ojców (mężczyzn). To jest: wprowadzenie zmian, które miałyby chronić pełną rodzinę, nawet gdy rodzice są po rozwodzie, ale także zrozumienia problemów trapiących przedawnione prawo rodzinne, jak wzbudzanie konfliktów między rodzicami, nieumiejętność ich pogodzenia, wykorzystywanie materialne jednego z partnerów przy pomocy prawa, czy wykorzystywania dziecka w prywatnej walce rodziców.

* alienacja rodzicielska to izolowanie dziecka przed drugim rodzicem, ale też nastawianie go przeciw drugiemu rodzicowi

Temat patologii prawnej w sfeminizowanych sądach rodzinnych rozwinę w niedalekiej przyszłości.

Sprawa jest rozwojowa.

W tym tekście zapraszam do zapoznania się z owym projektem.

ZALECAM UDOSTĘPNIAĆ GDZIE SIĘ DA, PONIEWAŻ CHCEMY PRAWO RODZINNE USPRAWNIĆ!

Kolor niebieski – objaśnienia.

Czy poparł(a)byś ten projekt?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

GŁÓWNE CELE ZAWARTE W PROJEKCIE USTAWY O SĄDACH RODZINNYCH

prawo rodzinne

  • Wprowadzenie opieki naprzemiennej nad dziećmi jako standard
  • Precyzyjne określenie kwot świadczeń alimentacyjnych
  • Precyzyjne określenie warunków opieki naprzemiennej
  • Uregulowanie kwestii miejsca zamieszkania dziecka
  • Wprowadzenie precyzyjnych zasad karania za: naruszenia warunków opieki, alienację rodzicielską, niepłacenie alimentów, oraz przestępstw umyślnych i nieumyślnych w opiece nad dziećmi
  • Wprowadzenie precyzyjnych standardów postępowania sądów rodzinnych i kar za ich nieprzestrzeganie i niewykonywanie obowiązków zapisanych w ustawie

W przypadkach gdy kwestie nie są określone w niniejszym projekcie ustawy i nie stoi to w sprzeczności z wymienionymi tu zasadami – obowiązują zasady dotychczasowej ustawy.

W niniejszym projekcie zawarłem kwoty kar i przybliżone odsetki, ale są to tylko wstępne założenia (do przyszłego ustalenia). Zawarte tutaj punkty są przede wszystkim ZBIOREM ZASAD I ZMIAN względem dotychczasowego prawa. Projekt ten ma przede wszystkim za zadanie sprawić aby DZIECI JUŻ NIGDY NIE BYŁY WYKORZYSTYWANE JAKO BROŃ W WALCE POMIĘDZY RODZICAMI, a ojcowie nie byli traktowani w sądach jako rodzice drugiej (a może nawet trzeciej) kategorii.

Projekt ten został przesłany do posła Jacka Wilka z Konfederacji, który będąc prawnikiem, jest gorącym orędownikiem zmian w kodeksie prawa rodzinnego i wprowadzenia zasad które starałem zawrzeć w niniejszym projekcie.

Życzę miłej lektury.

Krzysztof Bicz – sympatyk i działacz na rzecz praw mężczyzn.

STANDARDY OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

S1 – Standardem jest opieka naprzemienna w domyślnym zakresie 50/50

Wyjątki:
S1a – Zasada ta nie obowiązuje, gdy jedno z rodziców DOBROWOLNIE zrzeka się prawa do opieki nad dzieckiem, w części lub całości przyznanego zakresu czasowego. Decyzje o zrzeczeniu się może cofnąć w każdej chwili.

S1b – Zasada ta nie obowiązuje, gdy rodzic nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem z powodu przebywania w dużej odległości od miejsca zamieszkania dziecka tj. od rejonu Pierwotnego Miejsca Zamieszkania – PMZ (więcej o tym w kolejnych rozdziałach).

S1c – Zasada ta nie obowiązuje, gdy rodzic dostał sądowy wyrok z ograniczeniem, lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej (czasowy lub stały) z powodu działania na szkodę drugiego rodzica lub dziecka, popełnienia przestępstwa lub poważnego zaniedbania (więcej w dalszej części)

np. Jeśli jedno z rodziców maltretowało dziecko, lub opiekowało się dzieckiem w stanie silnego upojenia alkoholowego i/lub narkotyków, pozostawiło małe dziecko same bez opieki itp. lub popełniła inne przestępstwo. Więcej o tym w dziale kary i przewinienia.

S1d – preferencyjne warunki (większy zakres np. 80%) dla matki dziecka możliwy jest WYŁĄCZNIE przez pierwszy rok życia dziecka.

S2 – Każdy z rodziców może swobodnie dysponować swoim przydziałem czasu opieki (może np. przekazać opiekę nad dzieckiem innemu członkowi swojej rodziny). Może się też go zrzec na rzecz drugiego rodzica.

S3 – Brak więzi z dzieckiem nie może być podstawą do złamania zasady opieki naprzemiennej

np. jeśli dziecko nie miało wykształconej więzi z ojcem z powodu chociażby nieustalenia wcześniej ojcostwa i/lub przebywania drugiego rodzica w dużej odległości. Zasada ta wychodzi naprzeciw również ojcom, którym sąd odmówił prawa opieki nad dzieckiem z powodu uniemożliwienia jemu kontaktów przez matkę dziecka i sąd w takich przypadkach często powoływał się na „brak więzi z dzieckiem”.

S4 – W przypadku miesięcy nieparzystych dodatkowy dzień ekstra przypada na zmianę raz jednemu, raz drugiemu z rodziców.

S5 – Każdemu dziecku przysługuje opieka kuratora, który ma za zadanie nadzorować terminy ich opieki (liczba dni i konkretne daty), a także planować terminy na następny okres (miesiąc) – planowane jest stworzenie elektronicznego terminarza, w którym rodzice będą zgłaszać terminy opieki.
W przypadku sporów pomiędzy prawnymi opiekunami, jego zadaniem będzie ich rozwiązywanie zgodnie z obowiązującymi standardami.

S6 – Wysokość ewentualnych alimentów jest uzależniona w sposób PROPORCJONALNY do ilości opieki sprawowanej przez każdego z rodziców.

S7 – W przypadków ważnych zdarzeń losowych (choroba, wypadek itp.), które uniemożliwiają przekazanie opieki drugiemu z rodziców – niewykorzystane dni nie przepadają automatycznie, tylko są do wykorzystania przez drugiego rodzica maksymalnie do końca następnego okresu rozliczeniowego (lub końca roku).

Ma to wyeliminować przypadki gdy jedno z rodziców powołując się na chorobę dziecka uporczywie uniemożliwia drugiemu rodzicowi realizowanie kontaktów.

S8 – W przypadku śmierci rodzica, prawnymi opiekunami stają się na drodze sądowej w pierwszej kolejności bliscy zmarłego – zasady dotyczące opieki jak i obowiązku alimentacyjnego pozostają identyczne jak w przypadku rodziców biologicznych dziecka.

ALIMENTY NA DZIECI PO ROZWODZIE

A1 – Wysokość PODSTAWY ALIMENTACYJNEJ jest liczona obligatoryjnie od wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za ostatni kwartał, przy czym poziom dochodów wpływa na jej wysokość na następny okres rozliczeniowy (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto).

A2 – Wysokość podstawy alimentacyjnej WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH (nie tylko na dzieci) nie może przekroczyć poziomu, w którym pozostałe rodzicowi środki do życia są niższe niż 60 % minimalnego wynagrodzenia netto (tj. ok. 1000zł) – środki te w dalszej części projektu są określone jako MINIMALNY BUDŻET DOMOWY (MBD).

Chodzi o to by wyeliminować sytuację, w których pozostała część pieniędzy rodzica uniemożliwia mu zaspokojenie podstawowych potrzeb.

A3 – Podstawa alimentacyjna jest uzależniona od dochodów netto i ilości dzieci (z zachowaniem zasady MBD) – wartości PROPONOWANE:
1 dziecko – do 30 % dochodów netto
2 dzieci – do 40 % dochodów netto
3 dzieci – do 45 % dochodów netto
4 dzieci – do 50 % dochodów netto
5 dzieci – do 55 % dochodów netto
6 dzieci i więcej – do 60 % dochodów netto

A4 – W przypadku dziecka z sądownie orzeczonym poważnym stopniem niepełnosprawności (uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie), powyższe wartości mogą być wyższe o maksymalnie 15 pkt proc. (z zachowaniem zasady MBD).

A5 – Rzeczywiste wysokości alimentów wyliczane są wg. wzoru:

ilość niewykorzystanych przez rodzica dni opieki
ilość dni przydziałowych (połowa dni miesiąca) x podstawa alimentacyjna

Przykład – Ojciec zarabia 3000zł netto, Matka – 2500zł netto – mają DWOJE dzieci (pełnosprawnych)
Podstawa alimentacyjna (40% – dwoje dzieci) wynosi odpowiednio: O – 1200 zł, M – 1000 zł, przy czym ojciec zajmuje się dziećmi w weekendy, zaś matka w dni powszednie (tak ustalili)
Miesiąc Wrzesień – 30 dni z czego 9 weekendowych i 21 powszednich.
Alimenty płaci ojciec za przekazanie opieki matce w 6 niewykorzystanych dniach przydziałowych (z 15 dostępnych)
6 dni niewykorzystanych / 15 dni przydziałowych x 1200 zł (podstawa alimentacyjna)
Wysokość alimentów płaconych przez ojca na oboje dzieci – 480 zł

A6 – Osoba wobec której zastosowano obowiązek alimentacyjny i która straciła czasowo możliwość ich zapłaty (np. z powodu utraty pracy) ma 3-miesięczny okres „karencji” (na poczet poszukiwania nowej pracy) – środki są wypłacane wówczas z funduszu alimentacyjnego i zaliczane na poczet długu. Po ponad 6 miesiącach pełnych zaległości świadczeń wszczynana jest procedura komornicza (nie dotyczy alimentów przyznanych wstecz). W przypadku zdarzeń losowych rodzica (choroba/wypadek itp.) o przyznaniu zmniejszonego obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd, z zachowaniem zasady MBD.

A7 – Przyznanie alimentów obowiązuje maksymalnie do 182 dni wstecz. W przypadku gdy w ciągu okresu krótszego niż 182 dni wstecz od uznania nowego ojcostwa, poprzedni ojciec dziecka przestał być na drodze sądowej (lub w wyniku śmierci) prawnym opiekunem dziecka – pierwszym dniem obowiązku alimentacyjnego nowego rodzica, lub innego prawnego opiekuna jest dzień następujący po dniu ustania prawnej opieki przez poprzedniego rodzica.

A8 – Zaległości alimentacyjne należy uregulować maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od momentu zaistnienia długu.

A9 – Pieniądze otrzymane w ramach świadczeń alimentacyjnych, można wydać WYŁĄCZNIE na potrzeby dziecka (w tym czynsz i dojazdy do szkoły). W przypadku przeznaczenia ich na inne cele rodzic jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz drugiego rodzica.

Normą jest dzisiaj chociażby przedstawianie wysokich potrzeb finansowych dziecka jak np. zajęcia pozaszkolne, po czym po przyznaniu alimentów dziecko jest natychmiast wypisywane z zajęć, a pieniądze idą do kieszeni matek.

A10 – Wielokrotne przeznaczanie świadczeń alimentacyjnych na inne cele niż na potrzeby dziecka, skutkuje nałożeniem kar umownych w wysokości od 10% do 50% miesięcznych dochodów netto (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto)

USTALANIE OJCOSTWA W NOWYM PRAWIE RODZINNYM

O1 – Wyniki badań DNA są OBLIGATORYJNE dla ustalania ojcostwa przez sąd i są jedyną formą ustalania/zaprzeczenia ojcostwa (nie dotyczy UZNANIA ojcostwa – mężczyzna może uznać dziecko za swoje jeśli tego chce, a matka nie ma nic przeciwko).

O1a – Wynik badania DNA lub procedura zaprzeczenia ojcostwa mogą zostać odrzucone jedynie przez MĘŻA lub innego mężczyznę, który jest prawnym ojcem (dobrowolnie uznał dziecko). W przypadku gdy ojciec nie-biologiczny uznał dziecko za swoje, ma prawo odmówić zrzeczenia się/utraty ojcostwa na rzecz ojca biologicznego – to ojciec prawny ma tu decydujące zdanie.

Ma to wyeliminować przypadki gdy rodzic biologiczny po latach „przypomina sobie” o dziecku, które w tym czasie ma innego opiekuna prawnego. Szkody poczynione w ten sposób mogą bardzo negatywnie wpłynąć na dziecko.

O1b – Ustalanie ojcostwa (macierzyństwa) za pomocą wyników badań DNA nie ma zastosowania w przypadku rodziców adopcyjnych. Nie mają oni prawa również zrzec się praw rodzicielskich na rzecz rodziców biologicznych bez zgody sądu.

Chodzi o to by rodzice biologiczni nie traktowali swojej roli po macoszemu i żeby uchronić dziecko przed takim postępowaniem. Rodzic jeśli świadomie adoptuje dziecko nie może lekkomyślnie się go pozbyć – chodzi o dotrzymywanie zobowiązań.

O2 – Procedura zaprzeczenia ojcostwa jest wykonywana m.in. na życzenie ojca prawnego i sąd w takim wypadku nie ma prawa odmówić jego przeprowadzenia.

Spokojnie – ojciec, który posiada więź z dzieckiem, nawet jeśli nie jest on ojcem biologicznym , nie odejdzie od niego.

O3 – Procedura zaprzeczania/ustalania ojcostwa na życzenie matki dziecka lub mężczyzny podającego się za biologicznego ojca (pomimo posiadania przez dziecko ojca prawnego) jest przeprowadzana jedynie za zgodą sądu.

Analogicznie do punktu O1a.

O4 – Procedura zaprzeczania/ustalania ojcostwa jest PŁATNA (koszt badań DNA + koszty sądowe) – koszty te pokrywa składający wniosek, za wyjątkiem sytuacji opisywanych w punkcie O5.

Chodzi o to by nie obciążać podatnika i nie zlecać procedury ustalania ojcostwa ot, tak dla zasady „bo mogę”. Wszystkim którzy zaprotestują wyjaśniam, że w przypadku zaprzeczenia ojcostwa pieniądze przeznaczone na ten cel, w porównaniu do ewentualnych przyszłych zobowiązań finansowych wobec dziecka nie są wygórowane.

O5 – W przypadku ustalania ojcostwa dla mężczyzn nie będących w związku małżeńskim z matką dziecka – koszty badań DNA i procesów sądowych pokrywa sąd. Potencjalnego ojca dziecka wskazuje matka, zaś poddanie się procedurze na ustalenie ojcostwa na wniosek sądu przez mężczyznę jest przymusowe pod groźbą kary finansowej od 50% do 200% miesięcznych dochodów netto (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto).

Ma to na celu wyeliminowania niemożności ustalenia ojcostwa przez sąd z powodu braku współpracy ojca biologicznego.

O6 – Procedurę zaprzeczenia ojcostwa można przeprowadzać bez względu na wiek dziecka, lub czasu od momentu uznania ojcostwa, aż do ustania obowiązku
alimentacyjnego. Tzw. „dobro dziecka” nie może być tu brane pod uwagę przez sąd.

Analogicznie do punktu O2 – chodzi o to by wieloletnie zobowiązania alimentacyjne na nie swoje dziecko nie były podstawą do złamania zasady możliwości dobrowolnego zrzeczenia się ojcostwa.

O8 – Termin procedury ustalania/zaprzeczenia ojcostwa wynosi maksymalnie 182 dni od momentu złożenia wniosku. Przekroczenie tego terminu przez sąd będzie wiązać się z karami umownymi dla pracowników sądu (ujętych w oddzielnej tabeli). W takim przypadku osobie składającej wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje dodatkowo odszkodowanie za opieszałość sądu w wysokości 100 zł za każdy dzień przekroczenia terminu (182 dni).

Nie od dziś wiemy, że prawo prawem, ale sądy nierzadko nie egzekwują istniejącego prawa. Z własnego źródła wiem też, że nierzadko jest to motywowane feministyczną postawą sędzin wobec ojców i jawną mizoandrią (nienawiścią, uprzedzeniem do mężczyzn, także jako ojców i mężów).

O9 – W przypadku skutecznego zaprzeczenia ojcostwa, dotychczasowy ojciec jest prawnym opiekunem dziecka aż do momentu orzeczenia sądu o zaprzestaniu bycia prawnym ojcem i posiada do tego momentu wszystkie prawa i obowiązki do- i wobec dziecka.

Wiążący jest termin orzeczenia sądu

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA PO WPROWADZENIU OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

M1 – Opieka naprzemienna może być realizowana w promieniu 30 km od Pierwotnego Miejsca Zamieszkania (PMZ). Za zgodą sądu dystans ten może być zwiększony do 50 km.

Jeśli jedno z rodziców mieszka w większej odległości od drugiego rodzica, opieka naprzemienna 50/50 nie obowiązuje i może być realizowana wyłącznie wówczas gdy nie będzie ona utrudniała funkcjonowania dziecka.

M2 – „Pierwotnym Miejscem Zamieszkania” (PMZ) jest miejsce pierwszego długotrwałego (ponad rok) zamieszkania przez dziecko. W przypadku nowonarodzonego dziecka Pierwotnym Miejscem Zamieszkania jest miejsce (rejon) ostatniego długotrwałego (powyżej 1 roku) zamieszkania jego rodziców lub rodzica (jeśli nigdy razem nie zamieszkiwali).
O wyznaczeniu PMZ decyduje sąd.

M3 – Wyprowadzka jednego z rodziców poza rejon w promieniu 30 km (50km) od PMZ zawiesza jego prawo do opieki naprzemiennej – dziecko wówczas zostaje u rodzica zamieszkującego w obszarze PMZ.

Wyjątek stanowi czas w którym dziecko nie musi realizować swoich podstawowych funkcji jak np. szkoła – rodzic mieszkający daleko poza PMZ może za to zabierać dziecko do siebie np. na wakacje

M4 – Wyprowadzka dziecka na stałe poza rejon PMZ jest możliwa jedynie za zgodą drugiego rodzica (i w przypadku każdej kolejnej przeprowadzki)

Chodzi o to by jedno z rodziców nie wyprowadziło dziecka daleko od miejsca zamieszkania drugiego rodzica np. za granicę.

M5 – W przypadku gdy oboje rodzice wyprowadzają się poza rejon PMZ mogą wystąpić do sądu o wyznaczenie nowego rejonu PMZ, przy czym pierwszeństwo ma nowy rejon znajdujący się bliżej „starego” PMZ.

KARY I PRZEWINIENIA W SPRAWACH RODZINNYCH

K1 – Rodzic będący w stanie upojenia alkoholowego (nie mylić z byciem „pod wpływem”)/ odurzony narkotykami/dopalaczami lub innymi substancjami poważnie zaburzającymi percepcję podczas sprawowania opieki nad dzieckiem, zostaje ukarany grzywną w wysokości od 50% do 200% miesięcznych dochodów netto (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto) i/lub Ograniczeniem Praw Rodzicielskich* (OPR) na okres od 1 miesiąca do 1 roku.

K1a – Podobne kary (jednak w niższej kwocie – od 20% do 100% miesięcznych dochodów netto) obowiązują w przypadku braku należytej opieki nad małoletnim dzieckiem (jak np. pozostawienie go samego i np. gdy na skutek braku opieki zrobi sobie krzywdę)

K1b – W przypadku wielokrotnego występowania tego typu zachowań sąd ma możliwość odebrania praw rodzicielskich (całkowicie) na okres tymczasowy, lub na stałe, a dziecko umieścić w rodzinie zastępczej – mogą być to krewni.

K1c – W przypadku wyroku skazującego z postępowania karnego za przestępstwo z ww. w punkcie K1 powodów – okres OPR* wynosi nie mniej niż długość zasądzonego wyroku więzienia, nawet jeśli jest to wyrok w zawieszeniu.

K2 – Uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem jednemu rodzicowi przez drugiego rodzica jest karane grzywną w wysokości od 10% do 50% miesięcznych dochodów netto (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto)

K2a – W przypadku 3-krotnego umyślnego uniemożliwienia drugiemu rodzicowi kontaktu z dzieckiem kara jest rozszerzana dodatkowo o OPR* na okres od 1 do 6 miesięcy.

K2b – Jeśli jeden z rodziców w sposób uporczywy (łącznie ponad 6 miesięcy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy) uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem, zostaje dodatkowo ukarany OPR* na okres od 1 roku do 3 lat.

K2c – Jeżeli brak opieki naprzemiennej i wynikający stąd brak możliwości spełnienia obowiązku opiekuńczego spowodowany jest uniemożliwieniem kontaktu z dzieckiem przez drugiego rodzica (alienacją rodzicielską) – rodzic pierwszy nie ma obowiązku płacenia alimentów za ww. okres czasu.

K3 – Osoba, która świadomie poświadcza nieprawdę w celu pozbawienia lub ograniczenia drugiego rodzica praw rodzicielskich, zostaje ukarana karą grzywny w wysokości od 100% do 300% miesięcznych dochodów netto (w przypadków braku dochodów, lub dochodów mniejszych niż minimalna krajowa – jako dochód netto jest brana wysokość minimalnej miesięcznej pensji netto) i Ograniczeniem Praw Rodzicielskich* (OPR) na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Typowe jest np. oskarżania byłego partnera o rzekome molestowanie dziecka, czy stosowanie przemocy oraz o inne przestępstwa czy wykroczenia. Dziwnym trafem takie oskarżenia pojawiają się najczęściej wtedy, gdy przychodzi czas na odebranie ojcu prawa do opieki nad dzieckiem, przy czym przepis ten ma na celu wyeliminowanie świadomych pomówień (bo nigdy nie można wykluczyć że sytuacje takie były prawdziwe).

K3a – Jeżeli osoba ta nie jest rodzicem dziecka, ale działała w zmowie z rodzicem – rodzic ten zostaje ukarany OPR* na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Chodzi o to żeby inna osoba działająca we współpracy z rodzicem np. jej/jego matka nie działała świadomie na szkodę drugiego rodzica dziecka – analogicznie jak w punkcie K3.

K3b – W przypadku wyroku skazującego z postępowania karnego za przestępstwo umyślne z ww. powodów – okres OPR* wynosi nie mniej niż długość zasądzonego wyroku więzienia, nawet jeśli jest to wyrok w zawieszeniu.

Np. gdy ograniczenie praw rodzicielskich zostało przez sąd rodzinny zostało przyznane na okres 6 miesięcy, a wyrok sądu karnego za to samo przestępstwo na okres np. 1 roku w zawieszeniu, to okres OPR obowiązuje w tym dłuższym terminie.

K3c – Takie same kary i zasady obowiązują również w przypadku umyślnych pomówień i innych poważnych działań na szkodę drugiego rodzica lub dziecka (jak np. dręczenie i maltretowanie itp.)

Np. Mszczenie się i prześladowanie drugiego rodzica

K3d – W przypadku wielokrotnego występowania tego typu zachowań, sąd ma możliwość odebrać prawa rodzicielskie (całkowicie) na okres tymczasowy lub na stałe.

K4 – Kary finansowe nakładane przez sądy z ww. powodów (w całym rozdziale K) są OBLIGATORYJNE.

Sądy bowiem nierzadko odstępują od wymierzenia kar, zwłaszcza jeśli występku dokonała matka dziecka

K5 – Sąd ma maksymalnie 60 dni (licząc od momentu zgłoszenia) na zastosowanie kary i ew. skierowanie sprawy do dalszego postępowania karnego.

K6 – Niezastosowanie się do ww. terminów skutkuje nałożeniem na pracowników sądu kar administracyjnych (ujętych w osobnej tabeli)

* Ograniczenie Praw Rodzicielskich (OPR) obejmuje w typowym przypadku konieczność uiszczania świadczeń alimentacyjnych w pełnej wysokości i prawo do widzeń z dzieckiem 2 razy w tygodniu w obecności kuratora sądowego.

Zarzuty do projektu

Tutaj będę wypisywał ewentualne zarzuty do projektu.

1. Brakuje możliwości zaprzestania bycia ojcem, nawet gdy badanie wykluczy bycie biologicznym ojcem. Aktualnie domniemany ojciec może zaprzeczyć ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka. Zdecydowanie lepiej byłoby wprowadzić zgodę mężczyzny na przyjęcie roli ojca, nawet gdy nie jest ojcem biologicznym.

Odpowiedź: w punkcie O1 – „Wyniki badań DNA są OBLIGATORYJNE dla ustalania ojcostwa” – jak najbardziej może.

2. Badania DNA na ojcostwo nie powinny być uznawane wyłącznie za zgodą matek, ponieważ jest to postępowanie dyskryminujące ojców.

Odpowiedź: Nigdzie nie jest napisane, że zgoda matki jest wymagana – to ojciec prawny wszczyna procedurę zaprzeczenia ojcostwa i jego wyniki tak jak w pkt. O1 – są obligatoryjne i wiążące.

Profil strony na Facebooku: https://www.facebook.com/swiadomosczwiazkow

Spodobał Ci się mój artykuł i moja praca tutaj? Spójrz poniżej w jaki sposób możesz podziękować! Dzięki regularnemu wsparciu mogę ocenić, czy moja praca się przydaje. We wszystko co tutaj widzisz inwestuję samodzielnie (również finansowo) i nie chciałbym by skończyło się to zniknięciem strony z internetu 🙂

wpłata na konto bankowe

Nr konta: 20 1870 1045 2078 1033 2145 0001

Tytułem (wymagane): Bezinteresowna darowizna

Odbiorca: SW

Będę wdzięczny za ustawienie comiesięcznego, automatycznego zlecenia wpłaty, ponieważ moja praca również jest regularna. Preferuję wpłatę na konto, ponieważ cała kwota dociera do mnie bez prowizji.

BLIK, przelewy automatyczne (szybkie), Google/Apple PAY i zagraniczne (SEPA) - BuyCoffee

Kliknij, by - kliknij w obrazek

Nie trzeba mieć konta na tym portalu i jest wybór przelewów anonimowych (np. BLIK). Nie trzeba podać prawdziwych danych. Niestety prowizja to 10%.

Paypal - kliknij w obrazek

darowizna paypal

Dla darowizny comiesięcznej zaznacz "Make this a monthly donation." Tutaj też są prowizje, ale można wspierać comiesięcznie w prostszy sposób, niż ustawia się to w banku. Coś za coś.

Tutaj przeczytasz więcej o podejmowanych działaniach i o samych darowiznach.

PS. Potrzebuję też pomocy z SEO, optymalizacją WordPress i reklamą (strona nie dociera do wielu ludzi). Szukam też kogoś z dobrym głosem do czytania tekstów.

UWAGA: Teksty zawarte na stronie mają charakter informacyjny, lub są subiektywnym zdaniem autora, a nie poradą naukowo-medyczną (mimo, że wiele z informacji jest zaczerpniętych z badań). Autor nie jest psychologiem, nie "leczy", a jest pasjonatem takich treści, który przekazuje je, lub interpretuje po swojemu. Dlatego treści mogą być niedokładne (acz nie muszą). Dystans do nich jest wskazany. Autor nie daje gwarancji, że jego rady się sprawdzą i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane praktykowaniem jego wizji danego tematu. Autor nie diagnozuje nikogo, a jedynie opisuje tematy z własnej perspektywy. Artykuły na stronie nie powinny zastępować leczenia, czy wizyt u specjalistów (chyba, że czytelnik ceni mnie bardziej, ale to jego osobista decyzja) i najlepiej jakby moje teksty były traktowane jako materiał rozrywkowy, lub jako ciekawostki. Autor (czy też autorzy, bo artykuły pisało wiele osób) nie uznają, że ich recepty na życie są i będą idealne - każdy używa ich na własną odpowiedzialność.